Szukaj w serwisie

Kategorie:

Akty prawne | Ustawy i rozporządzenia | Prawo a budownictwo na wsi | Ochrona środowiska

Tutaj jesteś: Prawo / Ochrona środowiska

Przepisy prawne dotyczące budowy szamba, oczyszczalni, etc.

Piątek, 05 czerwiec 2009, kategoria: Ochrona środowiska

Prawo budowlane
(Ustawa z dn. 7 lipca 1994 r Dz. U. Nr 89, póz. 414 z póz. zm.)

Pozwolenia na budowę nie wymaga budowa:
1. obiektów gospodarczych związanych z produkcją rolną i uzupełniających zabudowę zagrodową w ramach istniejącej działki siedliskowej:
a. parterowych budynków gospodarczych o powierzchni zabudowy do 35 m2, przy rozpiętości konstrukcji nie większej niż 4,80 m,
b. płyt do składowania obornika,
c. szczelnych zbiorników na gnojówkę lub gnojowicę o pojemności do 25 m3,
d. naziemnych silosów na materiały sypkie o pojemności do 30 m3 i wysokości nie większej niż 4,50 m,
e. suszarni kontenerowych o powierzchni zabudowy do 21 m2,

2. budynków gospodarczych, wiat i altan o powierzchni zabudowy do 10 m2, przy czym łączna liczba tych obiektów nie może przekraczać dwóch na każde 1000 m2 powierzchni działki,

3. indywidualnych przydomowych oczyszczalni ścieków o wydajności do 7,50 m3 na dobę,

4. altan i obiektów gospodarczych na działkach w pracowniczych ogrodach działkowych o powierzchni zabudowy do 25 m2 w miastach i do 35 m2 poza granicami miast oraz wysokości do 5 m przy dachach stromych i do 4 m przy dachach płaskich,

5. wiat przystankowych i peronowych,

6. budynków gospodarczych, o powierzchni zabudowy do 20 m2, służących jako zaplecze do bieżącego utrzymania linii kolejowych, położonych na terenach stanowiących własność Skarbu Państwa i będących we władaniu zarządu kolei,

7. wolno stojących kabin telefonicznych,

8. parkometrów z własnym zasilaniem,

9. boisk szkolnych,

10. miejsc postojowych dla samochodów osobowych do 10 stanowisk włącznie,

11. zatok parkingowych na drogach wojewódzkich, powiatowych i gminnych.


Zgodę na rozpoczęcie budowy przydomowej oczyszczalni ścieków wydaje Urząd Powiatowy. Celem uzyskania pozwolenia należy złożyć wniosek w Urzędzie Powiatowym. Do wniosku należy dołączyć.
• decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. Decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu wydaje wójt, burmistrz albo prezydent miasta.
• dowód stwierdzający prawo dysponowania nieruchomością na cele budowlane. Jest to dokument stwierdzający posiadanie tytułu prawnego wynikającego z prawa własności.
• projekt - zgłoszenie w którym należy określić:
- rodzaj, zakres i sposób wykonywania robót oraz termin ich rozpoczęcia.
- opis przyjętego rozwiązania oczyszczalni ścieków wraz z parametrami technicznymi,
- odpowiednie szkice lub rysunki, a także pozwolenia wymagane odrębnymi przepisami.

Zbiorniki bezodpływowe na nieczystości ciekłe
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. (Dz. U. z dnia 15 czerwca 2002 r.) w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

§ 34.
Zbiorniki na nieczystości ciekłe mogą być stosowane tylko na działkach budowlanych niemających możliwości przyłączenia do sieci kanalizacyjnej, przy czym nie dopuszcza się ich stosowania na obszarach podlegających szczególnej ochronie środowiska i narażonych na powodzie oraz zalewanie wodami opadowymi.

§ 35.
Zbiorniki bezodpływowe na nieczystości ciekłe, doły ustępów nieskanalizowanych oraz urządzenia kanalizacyjne i zbiorniki do usuwania i gromadzenia wydalin pochodzenia zwierzęcego powinny mieć dno i ściany nieprzepuszczalne, szczelne przekrycie z zamykanym otworem do usuwania nieczystości i odpowietrzenie wyprowadzone co najmniej 0,5 m ponad poziom terenu.

§ 36.
1. Odległość pokryw i wylotów wentylacji ze zbiorników bezodpływowych na nieczystości ciekłe, dołów ustępów nieskanalizowanych o liczbie miejsc nie większej niż 4 i podobnych urządzeń sanitarno-gospodarczych o pojemności do 10 m3 powinna wynosić co najmniej:
- od okien i drzwi zewnętrznych do pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi oraz do magazynów produktów spożywczych - 15 m,
- od granicy działki sąsiedniej, drogi (ulicy) lub ciągu pieszego - 7,5 m.

2. W zabudowie jednorodzinnej, zagrodowej i rekreacji indywidualnej odległości urządzeń sanitarno-gospodarczych, o których mowa w ust. 1, powinny wynosić co najmniej:
- od okien i drzwi zewnętrznych do pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi - 5 m, przy czym nie dotyczy to dołów ustępowych w zabudowie jednorodzinnej,
- od granicy działki sąsiedniej, drogi (ulicy) lub ciągu pieszego - 2 m.

3. Odległości pokryw i wylotów wentylacji z dołów ustępów nieskanalizowanych o liczbie miejsc większej niż 4 oraz zbiorników bezodpływowych na nieczystości ciekłe i kompostowników o pojemności powyżej 10 m3 do 50 m3 powinny wynosić co najmniej:
- od okien i drzwi zewnętrznych do pomieszczeń wymienionych w ust. 1 pkt 1 - 30 m,
- od granicy działki sąsiedniej - 7,5 m,
- od linii rozgraniczającej drogi (ulicy) lub ciągu pieszego - 10 m.

4. Właściwy organ w decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, w
porozumieniu z państwowym wojewódzkim inspektorem sanitarnym, może ustalić dla działek budowlanych położonych przy zabudowanych działkach sąsiednich odległości mniejsze niż określone w ust. 1 i 2.

5. Kryte zbiorniki bezodpływowe na nieczystości ciekłe oraz doły ustępowe mogą być sytuowane w odległości mniejszej niż 2 m od granicy, w tym także przy granicy działek, jeżeli sąsiadują z podobnymi urządzeniami na działce sąsiedniej, pod warunkiem zachowania odległości określonych w § 31 i § 36.

6. Odległości zbiorników bezodpływowych na nieczystości ciekłe i kompostowników o pojemności powyżej 50 m3 od budynków przeznaczonych na pobyt ludzi należy przyjmować zgodnie ze wskazaniem ekspertyzy technicznej, przyjętej przez państwowego wojewódzkiego inspektora sanitarnego.

§ 37.
Przepływowe, szczelne osadniki podziemne, stanowiące część przydomowej oczyszczalni ścieków gospodarczo-bytowych, służące do wstępnego ich oczyszczania, mogą być sytuowane w bezpośrednim sąsiedztwie budynków jednorodzinnych, pod warunkiem wyprowadzenia ich odpowietrzenia przez instalację kanalizacyjną co najmniej 0,6 m powyżej górnej krawędzi okien i drzwi zewnętrznych w tych budynkach.

§ 38.
Odległość osadników błota, łapaczy olejów mineralnych i tłuszczu, neutralizatorów ścieków i innych podobnych zbiorników od okien otwieralnych i drzwi zewnętrznych do pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi powinna wynosić co najmniej 5 m, jeżeli przepisy odrębne nie stanowią inaczej.

Prawo wodne
(Ustawa z dn. 18. VII 2001 r Dz .U.2001.Nr 115, poz 1229, zmiany Dz. U. 2001 Nr 154,poz 1803)


Rodzaje korzystania z wód:
1. powszechne - umożliwia ludziom korzystanie z wód poprzez ich udostępnianie dla wypoczynku, sportów wodnych , wędkarstwa i zaspakajanie potrzeb bytowych człowieka oraz potrzeb gospodarstwa.
Powszechnym korzystaniem z wód są objęte wszystkie śródlądowe wody powierzchniowe oraz morskie wody wewnętrzne stanowiące własność państwa.
2. zwykłe - gdy właściciel gruntu, dla zaspokojenia potrzeb własnych i gospodarstwa domowego oraz indywidualnego gospodarstwa rolnego, korzysta z wody stanowiącej jego własność oraz z wody podziemnej znajdującej się w jego gruncie (do 5 m3/dobę i nie więcej jak 0,5 m3/godz).
3. szczególne - szczególne korzystanie z wód jest to korzystanie z wód wykraczające poza powszechne lub zwykłe między innymi takie jak:
- pobór wód powierzchniowych i podziemnych,
- wprowadzanie ścieków do wód lub ziemi

Pozwolenie wodnoprawne

Szczególne korzystanie z wód dozwolone jest tylko na podstawie decyzji administracyjnej zwanej pozwoleniem wodnoprawnym wydanej na podstawie Kodeksu Postępowania Administracyjnego i może stanowić zezwolenie na: szczególne korzystanie z wód,  wykonanie urządzeń wodnych, eksploatację urządzeń wodnych.

Pozwolenie wodnoprawne wydawane jest na wniosek podmiotu zainteresowanego. Do wniosku powinna być dołączona dokumentacja techniczna zwana operatem wodnoprawnym.

Rodzaje pozwoleń wodnoprawnych - związanych z realizacją zadań chroniących wody przed zanieczyszczeniem:
- na wprowadzanie ścieków do wody lub do ziemi,
- na wykonanie urządzeń zabezpieczających wody przed zanieczyszczeniem oraz urządzeń, służących do wprowadzenia ścieków do wody lub do ziemi,
- na eksploatację w/w urządzeń. Pozwolenia wodnoprawne są wydawane na czas oznaczony. W przypadku odprowadzania ścieków do wód lub do ziemi określa się ich: ilość, stan i skład.

Przydomowe oczyszczalnie ścieków:
I-szy wariant - gdy odprowadzamy ścieki do gruntu lub wód stanowiących naszą własność nie jest wymagane pozwolenie wodnoprawne na wprowadzanie przez właściciela gruntu do ziemi albo wody powierzchniowej stanowiącej jego własność ścieków powstających w gospodarstwie domowym i indywidualnym gospodarstwie rolnym. Wymagane jest natomiast pozwolenie na wykonanie urządzeń zabezpieczających wody przed zanieczyszczeniem oraz eksploatację tego rodzaju urządzeń.

II-gi wariant - gdy odprowadzamy ścieki do gruntu lub wód nie stanowiących naszej własności .Wówczas jest wymagane pozwolenie na szczególne korzystanie z wód .Na treść uprawnień wodnych uzyskanych na podstawie takiego pozwolenia składa się zarówno prawo do korzystania z wody w sposób szczególny, jak i prawo do wykonania i eksploatacji urządzeń wodnych służących szczególnemu korzystaniu z wód. Pozwolenia takie wydawane są przez Samorządy Powiatowe na podstawie sporządzonej dokumentacji zwanej operatem wodnoprawnym

Rozprawa wodnoprawna
Organ prowadzący postępowanie wodnoprawne ma obowiązek przeprowadzenia rozprawy wodnoprawnej:
- o wydanie, cofnięcie lub ograniczenie pozwolenia wodnoprawnego, lub inne,
- o dostarczenie wody,
- o odszkodowanie,
- o wymierzenie kary pieniężnej,
Po przeprowadzeniu rozprawy organ może udzielić pozwolenia wodnoprawnego, odmówić udzielenia albo też cofnąć lub ograniczyć wcześniej wydane pozwolenie.


powrót

 

Dodaj komentarz:

Autor komentarza:
Treść komentarza:
Kod:
Wpisz kod:
Akceptuję regulamin

Wasze komentarze:

Aktualnie brak komentarzy

Szukaj:

 

Oferty sponsorowane:
Polecane www: 
PROJEKT I WYKONANIE: www.themedia.pl
GŁÓWNA / O NAS / REKLAMA / POLITYKA PRYWATNOŚCI / KONTAKT
Copyright © 2008 by www.oZbiornikach.pl Wszelkie prawa zastrzeżone